Školení řidičů referentů

Školení řidičů v ACR Autoškole v Pardubicích a ve Hlinsku

 

Provádíme školení řidičů referentů


Za tzv. "referentské školení" se uznačuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu "Profesního školení".

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost "zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".

K naplnění požadavku § 103 odst. 2 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce musí zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik toto školení zajistit zaměstnancům, kteří při své práci využívají motorové vozidlo do 3 500 kg – firemní či vlastní.

Obsah našeho školení řidičů


 

Z jaké legislativy naše školení řidičů vychází?


 

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás!